Menjenguk orang sakit dan hukumnya

Orang sakit adalah orang yang lemah, yang memerlukan perlindungan dan sandaran.

Perlindungan (penjagaan, pemeliharaan) atau sandaran itu tidak hanya berupa material (kebendaan) seperti anggapan ramai orang, melainkan dalam bentuk material dan spritual sekali gus.

Sebab itu menjenguk orang sakit termasuk dalam bab berkenaan. Menjenguk orang sakit memberi perasaan kepadanya bahawa orang di sekitarnya menaruh perhatian kepadanya, cinta kepadanya, menaruh keinginan kepadanya dan mengharapkan agar dia segera sembuh.

Faktor spritual ini akan memberikan kekuatan dalam jiwanya untuk melawan serangan penyakit lahiriah.

Oleh sebab itu, menjenguk orang sakit, menanyakan keadaannya dan mendoakannya merupakan bahagian daripada pengubatan menurut orang-orang yang mengerti.

Maka, pengubatan tidak seluruhnya bersifat material.

Justeru, hadis-hadis Nabawi menggalakkan ‘menjenguk orang sakit’ dengan berbagai-bagai metode (cara) dan dengan menggunakan bentuk targhib wat tarhib (menggalakkan dan menakut-nakutkan, yakni menggalakkan orang yang mematuhinya dan menakut-nakutkan orang tidak melaksanakannya).

Diriwayatkan dalam hadis sahih muttafaq alaih daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi bersabda: Hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada lima; menjawab salam, menjenguk yang sakit, menghantarkan jenazahnya, memenuhi undangannya dan mendoakannya ketika bersin.”

Imam al-Bukhari meriwayatkan; daripada Abu Musa al-‘Asy’ari, dia berkata Rasulullah bersabda: Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang sakit dan tolonglah orang kesusahan.

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan; daripada al-Barra bin Azib, dia berkata: Rasulullah menyuruh kami melakukan tujuh perkara…lalu dia menyebutkan salah satunya adalah menjenguk orang sakit.

Apakah perintah dalam hadis di atas dan hadis sebelumnya menunjukkan kepada hukum wajib atau mustahab? Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini.

Imam al-Bukhari berpendapat bahawa perintah di sini menunjukkan hukum wajib dan beliau menterjemahkan hal itu dalam kitab sahihnya dengan mengatakan: Bab Wujubi ‘Iyadatil Maridh (bab wajib menjenguk orang sakit).

Ibnu Bathal berkata: Kemungkinan perintah ini menunjukkan hukum wajib dalam erti wajib kifayah, seperti memberi makan orang yang lapar dan melepaskan tawanan dan boleh jadi mandub (sunah), untuk menggalakkan menyambung kekeluargaan dan berkasih sayang.

Ad-Dawudi memastikan hukum yang pertama (yakni fardu kifayah). Beliau berkata: Hukumnya adalah fardu, yang dipikul oleh sesetengah orang, tanpa sebahagian yang lain.

Jumhur ulama berkata: Pada asalnya hukumnya mandub (sunah), tetapi kadang-kadang boleh menjadi wajib bagi orang tertentu.

Ath-Thabari menekankan bahawa menjenguk orang sakit merupakan kewajipan bagi orang yang diharapkan berkatnya, disunahkan bagi orang yang memelihara keadaannya dan mubah (harus) bagi orang selain mereka.

Imam Nawawi mengutip kesepakatan (ijmak) ulama mengenai tidak wajibnya, yakni tidak wajib ain.

Menurut zahir hadis, pendapat yang kuat menurut pandangan saya ialah fardu kifayah, ertinya jangan sampai tidak ada seorang pun menjenguk orang sakit. Dengan demikian, wajib bagi masyarakat Islam ada yang mewakili mereka untuk menanyakan keadaan orang sakit itu dan menjenguknya serta mendoakannya agar sembuh dan sihat.

Sebahagian ahli kebajikan dan kalangan muslim zaman dahulu mengkhususkan sebahagian wakaf untuk keperluan ini, demi memelihara sisi kemanusiaan.

Adapun masyarakat secara umum, maka hukumnya sunah muakad (sunat dituntut) dan kadang-kadang boleh meningkat menjadi wajib bagi orang tertentu yang mempunyai hubungan khusus dan kuat dengan orang sakit itu.

Misalnya, kerabat, semenda, tetangga yang berdampingan rumahnya, orang yang telah lama menjalinkan persahabatan, sebagai hak guru dan rakan akrab dan lain-lain, yang sekiranya dapat menimbulkan kesan yang berjenis-jenis bagi orang sakit itu seandainya mereka tidak menjenguknya atau orang sakit itu berasa kehilangan terhadap yang bersangkutan (apabila tidak menjenguknya).

Barangkali orang-orang macam inilah yang dimaksudkan dengan perkataan hak dalam hadis “hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada lima” kerana tidaklah tergambar bahawa seluruh muslimin harus menjenguk setiap orang yang sakit. Maka, yang dituntut ialah orang yang memiliki hubungan khusus dengan orang sakit itu yang menghendaki ditunaikannya hak itu.

Disebutkan dalam Nailul Authar: Yang dimaksudkan dengan sabda baginda “hak orang muslim” ialah tidak layak ditinggalkan dan melaksanakannya ada ketikanya hukumnya wajib atau sunah muakad yang menyerupai wajib. Sedangkan menggunakan perkataan tersebut – yakni hak – dengan kedua-dua erti di atas termasuk bab menggunakan lafaz musytarik dalam kedua-dua maknanya, kerana lafaz al-haq itu dapat digunakan dengan erti wajib dan dapat juga digunakan dengan erti ‘tetap’, ‘lazim’, ‘benar’ dan sebagainya.

Kumpulan Fatwa, Yusuf Qardawi

You cannot copy content of this page